• Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС предлага разкриване на една длъжност „съдия“ във Военно-апелативния съд
  19.06.2018
  19 юни 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предлага на Пленума на ВСС на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ да съкрати една свободна длъжност „съдия“ във Военен съд – Сливен, считано от датата на вземане на решението. Предлага се също на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Пленумът да... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС предлага разкриване на една длъжност съдия в Районен съд – Сандански
  19.06.2018
  19 юни 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предлага на Пленума на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една длъжност „съдия“ в Районен съд – Сандански, считано от датата на вземане на решението. Предложението се внася в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 21.06.2018... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие за сведение становища на военните съдилища за реформа във военното правораздаване
  19.06.2018
  19 юни 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение предоставени от Военно-апелативен съд, Софийския военен съд, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен становища за реформа във военното правораздаване. Те правят предложения за изменения и допълнения на НПК, НК, ЗАНН и АПК с цел разширяване на тяхната компетентност. Колегията отложи разглеждането... Още »
 • Пресцентър
  Членове на Съдийската колегия на ВСС ще участват в среща с ИВСС и СРС
  19.06.2018
  19 юни 2018 година Членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще участват в съвместна среща с Инспектората към ВСС и ръководството на Софийския районен съд. Домакин на работния форум на 20.06.2018 г. ще бъде ИВСС. Целта е да бъдат обсъдени възможни мерки за подпомагане на СРС при оптимизиране на неговата работа. Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС атестира 11 съдии от различни органи на съдебната власт
  19.06.2018
  18 юни 2018 година Съдийската колегия на ВСС проведе на основание чл. 196, т. 4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Хрипсиме Киркор Мъгърдичян – съдия в Софийския градски съд, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС освободи поради пенсиониране Наташа Георгиева Панчева – съдия в Районен съд – Левски, и Искра Цакова Максимова – съдия в Районен съд – Тетевен
  19.06.2018
  18 юни 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, освободи Наташа Георгиева Панчева от заемана длъжност „съдия“ в Районен съд – Левски, считано от 27.06.2018 г. На същото основание Колегията освободи Искра Цакова Максимова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен,... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Кольо Велков Димитров – съдия в Окръжен съд – Хасково
  19.06.2018
  19 юни 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Кольо Велков Димитров – съдия в Окръжен съд – Хасково, с отличие „личен почетен знак „първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не направи изменения в Правилата за своята дейност
  19.06.2018
  19 юни 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 3 гласа „за“ и 8 гласа „против“ не прие изменения на Правилата за своята работа, предложени от Комисията по атестирането и конкурсите към СК. Съдийската колегия не отмени свое решение по протокол № 8/27.02.2018 г., т. 23.1 и т. 23.2 за изменение и допълнение на чл. 22, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Правилата за... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС потвърди дисциплинарно наказание, наложено на Галя Маринова – съдия в Районен съд – Ловеч
  19.06.2018
  19 юни 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа „за“ и 3 гласа „против“ на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт потвърди наложеното със заповед на председателя на Районен съд – Ловеч, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Галя Ангелова Маринова... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС дискутира въпросите за целесъобразността на ЗИД на ГПК, натовареността и командироването на магистрати
  19.06.2018
  19 юни 2018 година Като допълнителни точки от своя дневен ред и по повод на поставени въпроси от членове на Съдийската колегия на ВСС към председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, Колегията дискутира днес Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс, внесен в Народното събрание на 22.05.2018 г., натовареността и командироването на магистрати. Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд