• Пресцентър
  Пленумът на ВСС ще проведе работно заседание във Варна през октомври за обсъждане на проблема със съдебните сгради
  20.09.2018
  20 септември 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие покана от Апелативен съд – Варна, да проведе работно заседание на ВСС там на 25.10.2018 г. На него ще бъде обсъден проблемът със Съдебна палата – Варна, и възможностите за неговото разрешаване. Поканата е резултат на проведена на 3 септември 2018 г. среща на всички ръководители на съдилищата и прокуратурите в града,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС съкрати 9 длъжности „съдия“ в окръжни съдилища и разкри 6 длъжности в Софийския градски съд, 2 в Специализирания наказателен съд и една в Апелативен специализиран наказателен съд
  20.09.2018
  20 септември 2018 година По предложение на Съдийската колегия, Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт 9 длъжности „съдия“ в седем окръжни съдилища. С решението се съкращава по 1 щатна длъжност  в Окръжен съд – Хасково, Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Ямбол, Окръжен съд – Плевен,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие оценка на Камен Иванов – съдия в Апелативен съд – София, за неговата дейност в седмия състав на Съвета
  20.09.2018
  20 септември 2018 година  Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка на дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, прие оценка на Камен Василев Иванов – съдия в Апелативен съд – София, за участието му в дейността на колективния орган, в изпълнение на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи представители за среща с експертната мисия на ЕК по МСО
  20.09.2018
  20 септември 2018 година  Пленумът на Висшия съдебен съвет потвърди предложената на 5 октомври 2018 г. среща с представители на експертната мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Пленумът определи за участие в нея членове на ВСС:  Боян Магдалинчев - представляващия, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков – членове на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС отмени решение на ВСС във връзка с първоначалното обучение на кандидати за младши магистрати в НИП
  20.09.2018
  20 септември 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени решение на ВСС по протокол № 45/25.10.2012 г., т. 6.1, съгласно което Съветът следва да бъде страна по Договор за първоначално обучение на кандидат за младши съдия/прокурор в Националния институт на правосъдието. Решението е инициирано с писмо на директора на Националния институт на правосъдието от 28.08.2018 г., в което се... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да анексира договори за ползване на общински имоти във Велинград и Тервел за нуждите на органи на съдебната власт
  20.09.2018
  20 септември 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор от 2017 г. за безвъзмездно право на управление между Висшия съдебен съвет и община Велинград, с който е предоставено безвъзмездно право на ползване върху общински имот – административна сграда, за нуждите на Районна прокуратура – Велинград.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС пое стопанисването на имот на собствен имот на ул. „Раковска“ в гр. София за нуждите на администрацията му
  20.09.2018
  20 септември 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени решението си по протокол № 28/21.09.2017 г., т. 45.4, с което на административния ръководител на Софийска градска прокуратура е предоставен за ползване имот – частна държавна собственост в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185. Пленумът отмени и решението си по т. 45.5 от същия протокол, с което на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да изрази становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно имот в град Разлог
  20.09.2018
  20 септември 2018 година   Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост, да изрази становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно наличието на отпаднала необходимост за съдебната власт на имот в гр. Разлог, публична държавна собственост. Имотът - едноетажна сграда, е предоставен... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС поиска безвъзмездно 11 общински имоти
  20.09.2018
  20 септември 2018 година По предложение на Комисия „Управление на собствеността“ Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия да отправи искане за безвъзмездно и безсрочно предоставяне на право на управление на 11 имоти – общинска собственост, ползващи се за нуждите на органи на съдебната власт. Чрез кметовете на общините ще бъдат отправи искания до... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС се разпореди за стопанисването на съдебни имоти в София и Варна
  20.09.2018
  20 септември 2018 година Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени решението си по т. 1 от протокол № 16/25.05.2017 г., т. 48, с което е възложено стопанисването на предоставената за управление на Пленума на ВСС част от недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, на административния ръководител – председател на... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
Съгласно решение по т. 3, Протокол № 22/16.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и във връзка с решения по т. 2 и т. 3, Протокол № 21/11.07.2018 г. на Комисията, е прието удължаване на срока за предварително проучване на желаещите магистрати за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в Софийския градски съд /Гражданско отделение и Търговско отделение/, и в Специализирания наказателен съд, до 23.07.2018 г.
Още »
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Съгласно решения по т. 2 и т. З, Протокол № 21/11.07.2018 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика
Още »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд