• Пресцентър
  Пленумът на ВСС ще обсъди актуализиране на трудовите възнаграждения в съдебната система на 24 януари 2019 г.
  18.01.2019
  18 януари 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет ще разгледа предложението за актуализиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители на 24 януари 2019 г. Предложението бе оттеглено от проведеното вчера (17 януари 2019 г.) заседание на Пленума, във връзка с постъпил алтернативен вариант. Той е внесен на 16.01.2018 г. от името на 9 членове на ВСС, които... Още »
 • Пресцентър
  Министерство на правосъдието да предостави информация за предложените законодателни промени, касаещи недопустимия съдебен език и използването на извънпроцесуални средства от страните по висящи дела за оказване на натиск върху съда
  17.01.2019
  1 7 януари 2019 година Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС поиска информация от Министерство на правосъдието за предприетите действия във връзка с изменението и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и/или други законодателни промени, касаещи недопустимия съдебен език. Решението е във връзка с писмо от съдии от Окръжен съд – Бургас заради... Още »
 • Пресцентър
  Публикувани са резултатите от класирането в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 6 свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища
  17.01.2019
  17 януари 2019 година По обявения с решение на Съдийската колегия по протокол № 14/08.05.2018 г. (обнародван в Държавен вестник, бр. 40/15.05.2018 г.) конкурс за първоначално назначаване и заемане на шест свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища, конкурсната комисия извърши окончателното класиране . Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Наредба № 1/09.02.2017 г.,... Още »
 • Пресцентър
  Съдебни служители от ВСС и ПРБ ще участват в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“
  17.01.2019
  17 януари 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на главния прокурор на Република България да командирова Герги Бончев, директор на дирекция „ИОТ в АГП“ за участие в работна среща по проект  „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в гр. Виена, Австрия.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2020 г.
  17.01.2019
  17 януари 2019 година Целта на предлагания проект на акт е да се създаде необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 и на законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2020 г. В бюджетната процедура са включени етапите, сроковете,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС даде съгласие Районен съд – Хасково да участва като партньор по проект „Разработване и промотиране на правила за работата на органи за алтернативно решаване на спорове“, финансиран от ОПДУ
  17.01.2019
  17 януари 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие Районен съд – Хасково да участва като партньор по проект „Разработване и промотиране на правила за работата на органи за алтернативно решаване на спорове“ финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), без поемане на финансови задължения от страна на съдебния орган и ВСС.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС одобри предложението за създаване и внедряване в съдебната система на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice to text) на български език
  17.01.2019
  17 януари 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри предложението от членовете на ВСС – Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Пламена Цветанова и Светлана Бошнакова за създаване и внедряване в съдебната система на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice to text) на български език. Пленумът на ВСС възложи на вносителите на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение доклади от участие на членове на ВСС и служител в АВСС от участие в международни срещи
  17.01.2019
  17 януари 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на ВСС, за участие в съвместната среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 16-19 септември 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния, доклад от Вероника Имова за участие във втората среща на екипа по проект... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС съгласува проекта на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода
  17.01.2019
  17 януари 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проекта на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода. Проектът на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода цели да... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност, като предложи промяна в разпоредбите на чл. 23, ал. 6, чл. 24, ал. 7 и чл. 25, ал. 1
  17.01.2019
  17 януари 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност, с резерви към разпоредбите на чл. 23, ал. 6, чл. 24, ал. 7 и чл. 25, ал. 1, по отношение на които предложи следната промяна: Мотивите за предложените редакционни промени произтичат от констатациите, че предвиденият в чл. 23, ал. 6 срок за... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд