Печат (www.vss.justice.bg) *** ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ***

ПРОТОКОЛ № 7

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 21 ФЕВРУАРИ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Панайот Генков

ДНЕВЕН РЕД:

ІІ. Становища на министъра на правосъдието относно:
1. Решение на Висшия съдебен съвет от 7 февруари 2007 г., с което се предлага Министерство на правосъдието да встъпи в права на възложител по висящи процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
2. Решение на Висшия съдебен съвет от 7 февруари 2007 г., с което предлага на Министъра на правосъдието продължаване срока на действие на договори с изпълнители по ЗОП.
Предложения, разгледани по реда на чл. 30а, ал. 11 и 30б, ал. 5 от ЗСВ и чл. 31, ал. 2 от Правилника за работа на ВСС и неговата администрация от комисиите към Висшия съдебен съвет и внесени за разглеждане, както следва:
ІІІ. КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
А/ СЪДИЛИЩА
Б/ ПРОКУРАТУРИ
ІV. ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА
V. КОМИСИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"
VІ. ВРЕМЕННА ЩАТНА КОМИСИЯ
VІІ. КОМИСИЯ "ПРАВНА ПОЛИТИКА"
VІІІ. КОМИСИЯ "МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

По внесените допълнения и предложения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Предложение от конкурсните комисии, провели конкурса за младши съдии в Окръжните съдилища за назначаване на кандидатите, които са издържали конкурса, подредени по бал, съобразно чл. 29, ал. 1 и 2 и чл. 30, ал. 2 от Наредба № 2/28.06.2006 г. на ВСС относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи - /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/
2. Предложение от доц. д-р Пенчо Пенев - директор на Националния институт на правосъдието да бъде прекратено командироването на Красимир Красимиров Влахов - съдия в Софийски градски съд, като постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г. - /Докладва Комисия по предложенията и атестирането/
3. Участие в Регионална кръгла маса по темата "Дисциплинарна отговорност и отстраняване на съдии и прокурори, имунитети" на 6 и 7 март 2007 г. и Регионална кръгла маса на тема "Съдебен контрол върху законодателството" на 8 и 9 март 2007 г. в Скопие, Македония - /Докладва: Комисия "Международно правно сътрудничество и европейска интеграция"/
4. Внася за запознаване от членовете на ВСС и изразяване на писмени становища по изготвения от Работната група проект на нов Закон за съдебната власт, с оглед новите Конституционни разпоредби - /Докладва: Комисия "Правна политика"

ІІ. ОТНОСНО: Становища на министъра на правосъдието по:

1. Решение на Висшия съдебен съвет от 7 февруари 2007 г., с което се предлага Министерство на правосъдието да встъпи в права на възложител по висящи процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
2. Решение на Висшия съдебен съвет от 7 февруари 2007 г., с което предлага на Министъра на правосъдието продължаване срока на действие на договори с изпълнители по ЗОП.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да определи трима експерти от Администрацията на ВСС за включване в Работна група, съвместно с Работна група от Министерство на правосъдието, която да събере всички документи, касаещи инвестиционните проекти и изготвянето на приемо-предавателните протоколи, които да бъдат предоставени на министъра на правосъдието за продължаване на най-спешните и приоритетни ремонти, по негова преценка.

1. ОТНОСНО: Предложения от органите по чл.30 от ЗСВ за назначаване на административни ръководители и техни заместници, разгледани от Комисията по предложенията и атестирането и внесени за разглеждане във ВСС на основание чл.30а, ал.11 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предложенията от органите по чл.30 от ЗСВ за назначаване на административни ръководители.

А/ СЪДИЛИЩА
1. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30б, ал.7 от ЗСВ ПОВИШАВА Фиданка Найденова Пенева, съдия във Върховния касационен съд, на място в ранг "председател на отделение във Върховния касационен съд", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за повишаване на Елена Николова Авдева в ранг "председател на отделение във ВКС"
След проведеното тайно гласуване и получен резултат, с 9 гласа "за", 6 гласа "против" и 7 гласа "въздържали се"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за повишаване на Елена Николова Авдева, съдия във Върховния касационен съд, на място в ранг "председател на отделение във Върховния касационен съд".
3. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30б, ал.7 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Димова Стоева, съдия в Софийски районен съд, с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30б, ал.7 от ЗСВ ПОВИШАВА Елица Денчева Бояджиева, съдия в Районен съд-гр.Исперих, на място в ранг "съдия в ОС", считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30б, ал.7 от ЗСВ ПОВИШАВА Бойка Михайлова Табакова-Писарова, съдия в Районен съд-гр.Нова Загора с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл.27, ал.1, т.19, във връзка с чл.30б, ал.7 от ЗСВ Мария Маркова Берберова, съдия в Районен съд-гр.Несебър, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
7. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №4/31.01.2007г., с което Цонка Илиева Георгиева е освободена от заеманата длъжност "съдия" в Окръжен съд-гр.Ловеч, като решението се чете: "…на основание чл.131, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт…" в частта за освобождаването й.
8. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №14/15.03.2006г., с което Иво Николаев Петров, следовател в Столична следствена служба е назначен на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Ботевград, като решението се чете: "Назначава Иво Николаев Петров, следовател в Столична следствена служба, на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Ботевград, с ранг "съдия в ОС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.".
9. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №20/26.04.2006г., с което Илия Станков Илиев, следовател в Столична следствена служба е назначен на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Ботевград, като решението се чете: "Назначава Илия Станков Илиев, следовател в Столична следствена служба, на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Ботевград, с ранг "съдия в ОС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.".
10. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №24/30.06.2004г., с което Стойка Янева Мирчева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Благоевград е назначен на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Сандански, като решението се чете: "Назначава Стойка Янева Мирчева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Благоевград, на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Сандански, с ранг "съдия в ОС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.".
11. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №20/26.04.2004г., с което Николинка Крумова Бузова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Благоевград е назначен на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Сандански, като решението се чете: "Назначава Николинка Крумова Бузова следовател в Окръжна следствена служба-гр.Благоевград, на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Сандански, с ранг "съдия в ОС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.".

Б/ ПРОКУРАТУРИ
1. На основание чл.27, ал.1, т.18, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Желязко Колев Робаков, прокурор в Районна прокуратура-гр.Стара Загора с ранг "прокурор в АП", на длъжност "административен ръководител-районен прокурор" на Районна прокуратура-гр.Гълъбово с ранг "прокурор в АП", считано от датата на встъпване в длъжност.
2. На основание чл.27, ал.1, т.19, във връзка с чл.30б, ал.7 от ЗСВ Стоян Костов Бакалов, прокурор при Районна прокуратура-гр.Бургас, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
2.1. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30б, ал.7 от ЗСВ ПОВИШАВА Стоян Костов Бакалов, прокурор при Районна прокуратура-гр.Бургас, на място в ранг "прокурор в ОП", считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №1/11.01.2006г., с което Борислава Иванова Барболова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.София е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Своге, като решението се чете: "Назначава Борислава Иванова Барболова следовател в Окръжна следствена служба-гр.София, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Своге, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.".
4. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №14/15.03.2006г., с което Пламен Иванов Илиев, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Търговище е назначен на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Попово, като решението се чете: "Назначава Пламен Иванов Илиев следовател в Окръжна следствена служба-гр.Търговище, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Попово, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.".
5. На основание чл.131, ал.1, т.2, във връзка с чл.27, ал.1, т.4 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Вячеслав Христов Николов от заеманата длъжност "административен ръководител-районен прокурор" на Районна прокуратура-гр.Кубрат.
6. На основание чл.125в, ал.1, т.3, във връзка с чл.27, ал.1, т.18 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Диан Николаев Долапчиев от заеманата длъжност "административен ръководител-районен прокурор" на Районна прокуратура-гр.Варна, като запазва длъжността си "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Варна.
7. ОТНОСНО: Молба от Красимир Красимиров Влахов, съдия в Софийски градски съд, командирован като постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието с Решение на ВСС от 29.11.2006г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА КОМАНДИРОВАНЕТО на Красимир Красимиров Влахов, съдия в Софийски градски съд, като постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието, считано от 01.03.2007г.

ОТНОСНО: Предложение от председателите на Конкурсните комисии, провели конкурса за младши съдии в окръжните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Радостина Владимирова Данаилова за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивиана Димчева Йорданова за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
3. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Атанас Ангелов Маджев за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
4. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Вихрен Николаев Бъчваров за младши съдия в Окръжен съд-гр.Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
5. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Лора Миткова Митанкина за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
6. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галя Горанова Вълкова за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
7. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвия Георгиева Цепова за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
8. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елина Пламенова Пеева за младши съдия в Окръжен съд-гр.Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивайло Асенов Йорданов за младши съдия в Окръжен съд-гр.Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.
10. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Енчо Енчев Симеонов за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
11. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Атанас Димов Атанасов за младши съдия в Окръжен съд-гр.Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност.
12. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветанка Тодорова Бенина за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
13. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Владимир Митков Балджиев за младши съдия в Окръжен съд-гр.Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.
14. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стою Христов Згуров за младши съдия в Окръжен съд-гр.Смолян, считано от датата на встъпване в длъжност.
15. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Светослав Василев Василев за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
16. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Валерия Иванова Братоева-Дамгова за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
17. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Албена Марчева Ботева за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
18. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Вера Светославова Тодорова за младши съдия в Окръжен съд-гр.Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.
19. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Невена Иванова Якова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Велико Търново, поради липса на свободни щатни бройки.
20. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Тонка Мирославова Мавродиева за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Варна, поради липса на свободни щатни бройки.
20.1. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Тонка Мирославова Мавродиева за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
21. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Методи Тодоров Шушков за младши съдия в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
22. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Христо Василев Симитчиев за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд и Окръжен съд-гр.Велико Търново, поради липса на свободни щатни бройки.
22.1. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Василев Симитчиев за младши съдия в Окръжен съд-гр.Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
23. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Кристиан Божидаров Петров за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
23.1. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Кристиан Божидаров Петров за младши съдия в Окръжен съд-гр.Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.
24. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Милена Радостинова Радева за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Велико Търново, поради липса на свободни щатни бройки.
25. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Ива Тодорова Димитрова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Пловдив и Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
25.1. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ива Тодорова Димитрова за младши съдия в Окръжен съд-гр.Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност.
26. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Пламен Иванов Пенов за младши съдия в Окръжен съд-гр.Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност.
27. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Цветомира Георгиева Велчева за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Плевен и Окръжен съд-гр.Ловеч, поради липса на свободни щатни бройки.
28. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Димитринка Николова Измирлиева за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Смолян, поради липса на свободни щатни бройки.
29. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Диляна Василева Славова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Ямбол и Окръжен съд-гр.Пловдив, поради липса на свободни щатни бройки.
30. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Силвия Петкова Лафчиева за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Ямбол, поради липса на свободни щатни бройки.
31. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галина Димитрова Василева за младши съдия в Окръжен съд-гр.Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.
32. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Елена Йорданова Димитрова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Велико Търново, Окръжен съд-гр.Плевен и Окръжен съд-гр.Варна, поради липса на свободни щатни бройки.
33. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Камелия Василева Козалиева за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
34. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Пенка Стоянова Стойкова за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
35. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Силвия Димитрова Христова за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
36. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Пламен Стоянов Георгиев за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Пловдив, поради липса на свободни щатни бройки.
37. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Катя Стилянова Лукова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Варна и Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
38. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Валентина Тотева Бошнякова-Събинска за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
39. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Искра Недева Маринова за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
40. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николай Борисов Борисов за младши съдия в Окръжен съд-гр.Разград, считано от датата на встъпване в длъжност.
41. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Атанас Дечков Христов за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, Окръжен съд-гр.Варна, Окръжен съд-гр.Велико Търново, Окръжен съд-гр.Плевен, Окръжен съд-гр.Разград, Окръжен съд-гр.Силистра, Окръжен съд-гр.Пловдив, Окръжен съд-гр.Ловеч и Окръжен съд-гр.Перник, поради липса на свободни щатни бройки.
41.1. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Атанас Дечков Христов за младши съдия в Окръжен съд-гр.Враца, считано от датата на встъпване в длъжност.
42. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Гинка Георгиева Лазарова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Пловдив и Окръжен съд-гр.Смолян, поради липса на свободни щатни бройки.
43. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Ирена Панайотова Пенчева за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Разград, Окръжен съд-гр.Силистра, Окръжен съд-гр.Велико Търново, Окръжен съд-гр.Ловеч и Окръжен съд-гр.Плевен, поради липса на свободни щатни бройки.
44. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Мария Гецова Христова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Варна, Окръжен съд-гр.Велико Търново, Окръжен съд-гр.Силистра, Окръжен съд-гр.Разград, Окръжен съд-гр.Плевен и Окръжен съд-гр.Ловеч, поради липса на свободни щатни бройки.
45. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Антон Христов Кондов за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Варна, Софийски градски съд и Окръжен съд-гр.Велико Търново, поради липса на свободни щатни бройки.
46. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Веселка Николова Йорданова за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
47. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Деница Иванова Цветкова за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
48. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Даниела Димитрова Брайкова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Ямбол, поради липса на свободни щатни бройки.
49. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Таня Генчева Спасова за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, Окръжен съд-гр.Варна, Окръжен съд-гр.Ямбол и Окръжен съд-гр.Перник, поради липса на свободни щатни бройки.
49.1. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Таня Генчева Спасова за младши съдия в Окръжен съд-гр.Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.
50. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Зорница Веселинова Златева за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Варна и Окръжен съд-гр.Велико Търново, поради липса на свободни щатни бройки.
51. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Мюхран Ниазиева Аптулова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Силистра и Окръжен съд-гр.Разград, поради липса на свободни щатни бройки.
52. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Цветомира Димитрова Димитрова за назначаване за младши съдия, Окръжен съд-гр.Плевен, Окръжен съд-гр.Ловеч, Окръжен съд-гр.Велико Търново, Окръжен съд-гр.Смолян, Окръжен съд-гр.Ямбол и Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
53. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Мария Николова Стойкова за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд, поради липса на свободни щатни бройки.
54. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Катерина Георгиева Илиева за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Плевен, Окръжен съд-гр.Ловеч и Окръжен съд-гр.Велико Търново, поради липса на свободни щатни бройки.
55. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Гергана Любомирова Тодорова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Разград, Окръжен съд-гр.Силистра и Окръжен съд-гр.Велико Търново, поради липса на свободни щатни бройки.
56. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Цветозаров Иванов за младши съдия в Окръжен съд-гр.Враца, считано от датата на встъпване в длъжност.
57. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Гергана Георгиева Савова за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд и Окръжен съд-гр.Пловдив, поради липса на свободни щатни бройки.
58. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Добрина Жекова Недева за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд и Окръжен съд-гр.Пловдив, поради липса на свободни щатни бройки.
59. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Ана Божидарова Ангелова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Враца, поради липса на свободни щатни бройки.
60. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Цвета Кръстева Димова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Плевен, поради липса на свободни щатни бройки.
61. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Иван Янков Каменов за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Велико Търново, поради липса на свободни щатни бройки.
62. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Емилия Христова Стефанова за назначаване за младши съдия в Окръжен съд-гр.Варна, Окръжен съд-гр.Силистра, Окръжен съд-гр.Разград, Окръжен съд-гр.Велико Търново, Окръжен съд-гр.Враца, Окръжен съд-гр.Ловеч, Окръжен съд-гр.Плевен, Софийски градски съд, Окръжен съд-гр.Пловдив и Окръжен съд-гр.Ямбол, поради липса на свободни щатни бройки.
63. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Светлана Йорданова Бъчева за назначаване за младши съдия в Софийски градски съд и Окръжен съд-гр.Варна, поради липса на свободни щатни бройки.
63.1. На основание чл.127а, ал.1 и чл.127г, ал.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Светлана Йорданова Бъчева за младши съдия в Окръжен съд-гр.Кюстендил, считано от датата на встъпване в длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 43 от Наредба № 2/2006 г., относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи, Висшият съдебен съвет приключва гласуването по предложението на председателите на конкурсните комисии, провели конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, поради попълването на местата, за които е обявен конкурс.

V. КОМИСИЯ “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”:

1. ОТНОСНО: Предложение от Министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за “ръководител” към основната месечна заплата на държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Асеновград на основание чл. 153, ал. 1 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Изразява ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по предложението на Министъра на правосъдието за определяне на допълнително месечно възнаграждение към основната месечна заплата на Стела Божилова Драганова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Асеновград, поради преназначаването й на длъжност държавен съдебен изпълнител - “ръководител” в същия съд, считано от датата на преназначаване.
2. Определеното възнаграждение да бъде изплащано в рамките на бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2007 г. при наличие на средства по съответните параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.
2. ОТНОСНО: Информация за изплатените средства за ДМС в органите на съдебната власт за 2006 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изплатените средства за ДМС в органите на съдебната власт за 2006 г. съгласно приложения доклад и справки.
3. ОТНОСНО: Проект на решение за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на предоставените на административните съдилища работни помещения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускането на средства за първоначално финансиране на текущите ремонти и закупуване на обзавеждане за предоставените на административните съдилища работни помещения, в рамките на § 10 по бюджетната сметка на съответния съд за 2007 г.
2. Отпуснатите средства за текущ ремонт и обзавеждане на административните съдилища да бъдат включени в бюджетните им сметки при тяхното изготвяне.
4. ОТНОСНО: Доклад на Сметната палата за резултатите от извършения финансов одит на бюджетната сметка и имуществото на Софийски градски съд за периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2006 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Сметната палата за резултатите от извършения финансов одит на бюджетната сметка и имуществото на Софийски градски съд за периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2006 г., заедно с препоръките до ръководителя на одитирания обект.
5. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски военен съд за осигуряване на средства за ремонт на повреден служебен автомобил

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ по бюджетната сметка на Софийски военен съд за 2007 г. по § 10 – “Текуща издръжка”, да бъде осигурена сума за ремонт на служебен автомобил.
6. ОТНОСНО: Информация за продаденото оръжие и боеприпаси на Национална следствена служба и окръжните следствени служби

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за продадените от Национална следствена служба и окръжните следствени служби оръжия и боеприпаси.
7. ОТНОСНО: Основни показатели и разпоредби по бюджета на съдебната власт за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. В изпълнение на чл. 2, ал. 8 от Закона за държавния бюджет за 2007 г. самостоятелните изпълнители на бюджета – Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Прокуратура на Р България, Национална следствена служба и Национален институт на правосъдието, да представят до края на м. февруари разпределение на бюджет 2007 г. по пълна бюджетна класификация и по натурални показатели, в рамките на съответния ред от Закона за държавния бюджет.
7.2. Директорът на Национална следствена служба да представи до края на м. февруари проект на бюджетните сметки на окръжните следствени служби по основните показатели на Единната бюджетна класификация и по натурални показатели.
7.3. Дирекция “Финанси и бюджет” към администрацията на ВСС да представи разпределение на разходите по бюджетната сметка на ВСС, както и по обобщената бюджетна сметка на съдилищата за 2007 г.

VІ. ВРЕМЕННА ЩАТНА КОМИСИЯ:

1. ОТНОСНО: Утвърждаване на щатната численост на органите на съдебната власт към 1 януари 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. УТВЪРЖДАВА щатната численост на органите на съдебната власт към 01.01.2007 г., съгласно приложенията касаещи съда, прокуратурата и следствените служби:
1.2. Утвърждава щатната численост на съдилищата, Висш съдебен съвет и Национален институт по правосъдие към 01.01.2007 г.
1.3. Утвърждава щатната численост на следствените служби към 01.01.2007 г-
1.4. Утвърждава щатната численост на Прокуратурата към 01.01.2007 г.

VІІ. КОМИСИЯ “ПРАВНА ПОЛИТИКА”:

1.ОТНОСНО: Предложение на Министъра на правосъдието относно промяна на съдебните райони на Районен съд – гр.Плевен и Районен съд – гр.Кнежа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Подкрепя предложението на Министъра на правосъдието за промяна на съдебните райони на Районен съд – гр.Плевен и Районен съд – гр.Кнежа и заличаването на Община Искър с населени места гр.Пелово – Искър и селата: Долни Луковит, Писарово и Староселци от съдебния район на Районен съд – гр.Плевен и за преминаването на Община Искър с населените места гр.Пелово – Искър и селата: Долни Луковит, Писарово и Староселци към съдебния район на Районен съд – гр.Кнежа.
2.ОТНОСНО: Утвърждаване на тематичен конспект за явяване на изпити за районните и окръжни съдии, прокурори и следователи, съгласно Наредба № 2/28.06.2006 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА предложения проект на Тематичен конспект за конкурсни изпити за съдии, прокурори и следователи, на основание чл.5 от Наредба № 2/28.06.2006 г. на Висшия съдебен съвет относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи.
3. ОТНОСНО: Проект на Правила за охраната, вътрешния ред и сигурността на сградата на Съдебната палата гр. София, бул. “Витоша” № 2

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА Проекта на Правила за вътрешния ред при осъществяване на охраната и опазване на сигурността на сградата на Съдебната палата гр. София, на основание чл.36д, ал.4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл.16, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2003 г. на Министъра на правосъдието за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт, със следните допълнения:
- В р. І, т. 9 да се добави “…както и за всички други длъжностни лица, след съответното легитимиране със служебна карта”;
- В р. ІІ., т. 3 да се добави/ след министъра на правосъдието/ ”председателят на Върховния касационен съд и Главния прокурор на РБългария
- Да се добави към р. І, т. 2 – “Всички съдилища, които се помещават в Съдебната палата”

Допълнителна точка:

1. ОТНОСНО: Проект на правила за охраната, вътрешния ред и сигурността на сградата на ВСС /предложение на гл. директор на ГД “Охрана” при МП/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за запознаване Проекта на правила за охраната, вътрешния ред и сигурността на сградата на ВСС.

VІІІ. КОМИСИЯ “МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”:

1.ОТНОСНО: Определяне и командироване на участници в Третата европейска конференция на съдиите в Рим

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за участие в третата европейската конференция на Европейската мрежа на Висшите съдебни съвети, организирана съвместно с Европейската асоциация на съдиите на тема “Какъв съдебен съвет” проф.Александър Воденичаров –член на ВСС, участвал в разработването на основния доклад на конференцията.
КОМАНДИРОВА проф. Александър Воденичаров за периода 24- 28 март 2007г. в Рим, Италия с право на дневни, пътни и квартирни пари за сметка на Висшия съдебен съвет.
2. ОТНОСНО: Участие в Регионална кръгла маса по темата “Дисциплинарна отговорност и отстраняване на съдии и прокурори, имунитети” на 6 и 7 март 2007г. и Регионална кръгла маса на тема “Съдебен контрол върху законодателството” на 8 и 9 март 2007г. в Скопие, Македония

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

2.1.КОМАНДИРОВА за участие в Регионална кръгла маса на тема “Дисциплинарна отговорност и отстраняване на съдии и прокурори, имунитети” и Регионална кръгла маса на тема “Съдебен контрол върху законодателството”, считано от 5 март 2007г. до 9 март 2007г. включително , дейност 1.2.В.6.1 от работния план на проекта и дейност 1.1.А.6 от работния план на проекта:
Румен Ненков- зам.председател на ВКС и член на ВСС
2.2.КОМАНДИРОВА Дамян Бакалов- служител в АВСС за осъществяване на необходимия превоз на експертите за участие в предстоящите дейности, както следва:
от 5 март 2007г. до 7 март 2007г. включително и
от 7 март 2007г. до 9 март 2007г. включително.
2.3.Разходите за дневни, пътни, квартирни пари и за международна застраховка на автомобила са за сметка на Регионалния КАРДС-проект “Изграждане на независима, надеждна и функционираща съдебна система и засилване на съдебното сътрудничество в държавите от Западните Балкани. Нощувките се заплащат директно от проекта. Разходите за дневни и пътни пари, както и застраховката на автомобила се възстановяват по банков път след приключване на мисията. Покриват се и дневните и квартирните разноски на водача на автомобила. Медицинската застраховка на експертите и на водача на МПС не се поемат от бюджета на проекта.
2.4.Командировката да се извърши със служебен автомобил на Висш съдебен съвет марка “Ситроен” Рег.№ СА 0053АВ.

НАСРОЧВА следващото заседание на Висшия съдебен съвет на 7 март 2007 г. от 10, 00 ч.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова