Печат (www.vss.justice.bg) *** ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ***

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 10 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф.д-р АНЕЛИЯ МИНГОВА – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Борис Велчев, Божидар Сукнаров, Георги Шопов и Цони Цонев

/Откриване на заседанието - 10,05ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 29 и т. 38.
ІІ. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски окръжен съд за допълване на решение на ВСС по протокол № 32/22.07.2009 г. във връзка с назначаването на Симеон Стефанов Стойчев за административен ръководител на Районен съд гр. Самоков.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по молбата на Христина Янева Костадинова – Чолакова, бивш областен управител на област Сливен, за възстановяване на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по молбата на Мария Михайлова Михайлова, временно отстранена от длъжност, за възстановяване на длъжност “следовател “ в Столична следствена служба и за освобождаване от длъжност.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по писмо от Окръжна прокуратура гр. Враца, във връзка със следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Враца.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-апелативен съд за трансформиране и намаляване щатната численост на съда с 1 щ. бр. за съдия.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Варна
Кандидати:
- Благовеста Любомирова Липчева – съдия в Административен съд гр. Варна;
- Даниела Димитрова Недева – съдия в Административен съд гр. Варна
- Евелина Иванова Попова – съдия в Административен съд гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Благовеста Любомирова Липчева – съдия в Административен съд гр. Варна, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
1.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Димитрова Недева – съдия в Административен съд гр. Варна, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
1.3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Евелина Попова – съдия в Административен съд гр. Варна, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
1.4. Избира комисия по провеждане на избора – Елена Митова, Иван Димов и Иван Колев.
1.5. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 6 /шест/ гласа „за” за Благовеста Любомирова Липчева, 15 /петнадесет/ гласа „за” за Даниела Димитрова Недева и 0 /нула/ гласа за за Евелина Иванова Попова, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Даниела Димитрова Недева – съдия в Административен съд гр. Варна на длъжността „заместник-административен ръководител – заместник-председател” на Административен съд гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Монтана
Кандидат:
- Милена Цветанова Бранкова – съдия в Окръжен съд гр.Монтана

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Милена Цветанова Бранкова– съдия в Окръжен съд гр. Монтана, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
2.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 21 двадесет и един/ гласа „за", 0 „против” и 0 „въздържали се”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Милена Цветанова Бранкова – съдия в Окръжена съд гр. Монтана, на длъжността „заместник-административен ръководител – заместник-председател”, на Административен съд гр. Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”,с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
3. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Разград – 2 щатни бройки.
Кандидати:
- Лазар Йорданов Мичев – и.д. административен ръководител на Окръжен съд гр. Разград;
- Димитринка Петрова Василева – съдия в Окръжен съд гр. Разград;
- Рая Петкова Йончева – съдия в Окръжен съд гр. Разград/Атестирана по Протокол № 28/10.07.2008 г., т. 17. 22. оценка „много добра” /
- Валентина Петрова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Разград;
- Анелия Маринова Йорданова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Лазар Йорданов Мичев – и.д. административен ръководител на Окръжен съд гр. Разград;, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
3.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Димитринка Петрова Василева – съдия в Окръжен съд гр. Разград, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
3.3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Валентина Петрова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Разград комплексна оценка от атестацията „много добра”.
3.4. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Анелия Маринова Йорданова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
3.5. Избира комисия по провеждане на избора – Елена Митова, Иван Димов и Иван Колев.
3.6. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 21/двадесет и един/ гласа „за” за Лазар Йорданов Мичев – и.д. административен ръководител на Окръжен съд гр. Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Лазар Йорданов Мичев на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” и ръководител на Наказателно отделение на Окръжен съд гр. Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.7. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 21/двадесет и един/ гласа „за” за Анелия Маринова Йорданова - заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Анелия Маринова Йорданова, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” и ръководител на Гражданско отделение ” на Окръжен съд гр. Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
4. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Стара Загора и ръководител на Наказателно отделение
Кандидат:
- Красимир Рачев Рачев – заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Красимир Рачев Рачев – заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
4.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 21 двадесет и един/ гласа „за", 0 „против” и 0 „въздържали се”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красимир Рачев Рачев – заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора, на длъжността „заместник-административен ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Стара Загора и ръководител на Наказателно отделение, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5. Избор на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Стара Загора и ръководител на Гражданско отделение
Кандидати:
- Даниела Каролова Телбизова – Янчева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора
- Пламен Стефанов Златев – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора
- Румяна Бончева Пенева - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Каролова Телбизова – Янчева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора,комплексна оценка от атестацията „много добра”.
5.2.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Пламен Стефанов Златев – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
5.3.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Румяна Бончева Пенева - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
5.4. Избира комисия по провеждане на избора – Елена Митова, Иван Димов и Иван Колев.
5.5. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 16/шестнадесет/ гласа „за” за Даниела Каролова Телбизова – Янчева, за Пламен Стефанов Златев – 3/три/ гласа „за”, за Румяна Бончева Пенева – 2 /два/гласа „за”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Даниела Каролова Телбизова – Янчева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” и ръководител на Гражданско отделение на Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Стара Загора и ръководител на търговско и фирмено отделение.
Кандидат:
- Димитър Миков Христов – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Миков Христов – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
6.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 21/двадесет и един/гласа „за", 0 „против” и 0 „въздържали се”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА - Димитър Миков Христов – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, на длъжността „заместник-административен ръководител – заместник-председател” и ръководител на търговско и фирмено отделение на Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
7.ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Търговище и ръководител на търговско отделение.
Кандидат:
- Мариана Николаева Иванова - заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Мариана Николаева Иванова - заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
7.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 21/двадесет и един/гласа „за", 0 „против” и 0 „въздържали се”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мариана Николаева Иванова - заместник на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище, на длъжността „заместник-административен ръководител – заместник-председател” и ръководител на търговско отделение на Окръжен съд гр. Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
8. ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Търговище и ръководител на гражданско отделение.
Кандидат:
- Татяна Димитрова Даскалова – съдия в Окръжен съд гр. Търговище

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Димитрова Даскалова – съдия в Окръжен съд гр. Търговище, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
8.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 21/двадесет и един/гласа „за", 0 „против” и 0 „въздържали се”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Татяна Димитрова Даскалова – съдия в Окръжен съд гр. Търговище, на длъжността „заместник-административен ръководител – заместник-председател” и ръководител на гражданско отделение на Окръжен съд гр. Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.ОТНОСНО: Избор на Заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура” гр. Добрич – 2 щатни бройки.
Кандидати:
- Георги Димитров Коларов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич;
- Златко Велков Тодоров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Георги Димитров Коларов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
9.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Златко Велков Тодоров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич , комплексна оценка от атестацията „много добра”.
9.3. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 21/двадесет и един/гласа „за", 0 „против” и 0 „въздържали се”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Димитров Коларов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, на длъжността „заместник-административен ръководител – заместник окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.4. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 20/двадесет/гласа „за", 0 „против” и 1 „въздържал се”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Златко Велков Тодоров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, на длъжността „заместник-административен ръководител – заместник окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Добрич,с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

КОНКУРСИ

10. ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за административни ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават поради изтичане на мандата им през периода 11.11.2009г. - 20.11.2009 г. или са вакантни.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават поради изтичане на мандата им през периода 11.11.2009г. - 20.11.2009 г. или са вакантни, както следва:
10.1.1. Административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Благоевград - изтичащ мандат на 11.11.2009 г.
10.1.2. Административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Велико Търново - вакантна.
10.1.3. Административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Шумен - вакантна.
10.1.4. Административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Ямбол - вакантна.
10.1.5. Административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Гълъбово - вакантна.
10.1.6. Административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Трън - вакантна.
10.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
10.3. Решението да се публикува в Интернет-страницата на ВСС на 18.09.2009 г.

11. ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за заместници на административни ръководители в органите на съдебната власт, които са вакантни или се освобождават поради изтичащ мандат.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на заместници на административните ръководители в органите на съдебната власт, които са вакантни или се освобождават поради изтичане на мандата им, както следва:
11.1.1. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Военен съд - Варна - изтичащ мандат на 27.10.2009 г.
11.1.2. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Военен съд - Плевен - изтичащ мандат на 13.10.2009 г.
11.1.3. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Софийски градски съд и ръководител на търговско отделение - вакантна.
11.1.4. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Софийски градски съд и ръководител на наказателно отделение - вакантна..
11.1.5. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Бургас и ръководител на наказателно отделение - изтичащ мандат на 07.10.2009 г.
11.1.6. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Бургас и ръководител на гражданско отделение - изтичащ мандат на 07.10.2009 г.
11.1.7. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Видин - 2 щатни бройки - изтичащи мандати на 06.10.2009 г.
11.1.8. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Враца и ръководител на търговско отделение - изтичащ мандат на 01.10.2009 г.
11.1.9. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Враца и ръководител на гражданско отделение - изтичащ мандат на 01.10.2009 г.
11.1.10. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Габрово и ръководител на гражданско отделение - изтичащ мандат на 26.10.2009 г.
11.1.11. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Габрово и ръководител на наказателно отделение - вакантна.
11.1.12. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Русе - 2 щатни бройки - изтичащи мандати на 07.10.2009 г. и 08.10.2009 г.
11.1.13. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Силистра и ръководител на гражданско отделение - изтичащ мандат на 10.11.2009 г.
11.1.14. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Ловеч и ръководител на гражданско отделение - изтичащ мандат на 10.11.2009 г.
11.1.15. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Сливен и ръководител на гражданско отделение - изтичащ мандат на 01.11.2009 г.
11.1.16. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Сливен и ръководител на наказателно отделение - вакантна.
11.1.17. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Смолян - 2 щатни бройки - изтичащи мандати на 01.10.2009 г.
11.1.18. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Добрич и ръководител на търговско отделение - изтичащ мандат на 20.10.2009 г.
11.1.19. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Добрич и ръководител на гражданско отделение - изтичащ мандат на 20.10.2009 г.
11.1.20. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - Шумен и ръководител на наказателно отделение - изтичащ мандат на 11.10.2009 г.
11.1.21. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Варна - вакантна.
11.1.22. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Видин - изтичащ мандат на 08.11.2009 г.
11.1.23. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Кърджали - изтичащ мандат на 13.10.2009 г.
11.1.24. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Перник - изтичащ мандат на 12.10.2009 г.
11.1.25. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Пловдив - 2 щатни бройки - изтичащи мандати на 20.09.2009 г. и 27.09.2009 г.
11.1.26. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Силистра - изтичащ мандат на 01.11.2009 г.
11.1.27. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Смолян - вакантна.
11.1.28. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Добрич - изтичащ мандат на 04.11.2009 г.
11.1.29. Заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд - Търговище - изтичащ мандат на 07.10.2009 г.
11.1.30. Заместник на административния ръководител - заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив - 2 щатни бройки - изтичащи мандати на 18.10.2009 г.
11.1.31. Заместник на административния ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив - изтичащ мандат на 25.10.2009 г.
11.1.32. Заместник на административния ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил - изтичащ мандат на 02.11.2009 г.
11.1.33. Заместник на административния ръководител - заместник председател на Административен съд гр. Сливен - вакантна.
11.1.34. Заместник на административния ръководител - заместник председател на Административен съд гр. Хасково - вакантна.
11.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
11.3. Решението да се публикува в Интернет-страницата на ВСС на 10.09.2009 г.

12. ОТНОСНО: Произнасяне по влязло в сила решение № 4233/31.03.2009 г. на ВАС по адм. дело № 14589/2008 г. във връзка с обявения от ВСС конкурс за назначаване на длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Русе - гражданско отделение.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл.177, ал.1 от АПК ПРОВЕЖДА ново гласуване за назначаване на длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Русе - гражданско отделение по предложението от председателя на конкурсната комисия провела конкурса по реда на Наредба № 2 от 26.06.2006 г., както следва:
12.1. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николинка Георгиева Чокоева на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, гражданско отделение, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Лилянов Лазаров на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, гражданско отделение, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
12.3. Прекратява гласуването за назначаване на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, гражданско отделение, поради попълване на местата.

СЪДИЛИЩА

13. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Светлана Ангелова Станева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 88 /осемдесет и осем/ точки.
14.1 На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Светлана Ангелова Станева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Йовка Желязкова Бъчварова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Котел, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 134 /сто тридесет и четири/ точки.
15.1 На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Йовка Желязкова Бъчварова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Котел, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Павел Тодоров Павлов - съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
16.1 На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Павел Тодоров Павлов - съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ася Тодорова Стоименова - съдия в Районен съд гр. Кюстендил, на място в ранг „съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Анета Александрова Трайкова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
18.1 На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Анета Александрова Трайкова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Деница Вълева Вълкова - Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия в АС", на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Емил Димитров Стоев - съдия в Окръжен съд гр. Разград с ранг „съдия в АС", на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Светла Петкова Робева - съдия в Окръжен съд гр. Разград с ранг „съдия в АС", на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Веселин Георгиев Белев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Поморие, на място в ранг „съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

23. На основание 303, ал. 2, т. 1 във вр. ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Таня Недкова Иванова - досегашен административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, със служебна благодарност, грамота и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
24. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Деян Генчев Петров - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ваня Тонева Христева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в ОП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
25.1 На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня Тонева Христева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Елка Василева Каранинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в ОП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
26.1 На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Елка Василева Каранинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Петър Христов Петров - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дулово с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Сотиров Трендафилов - прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково, на място в ранг „прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ОТТЕГЛЕНА

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

30. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2009 г.
31. ОТНОСНО: Постановление № 191 на МС за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджетите за 2009 г. и Постановление № 196 на МС за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Постановление № 191 на МС за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджетите за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г., в сила от 29.07.2009 г.) и Постановление № 196 на МС за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 14.08.2009 г., в сила от 14.08.2009 г.).
31.2. ВЪЗЛАГА на началник отдел „Бюджетно финансиране" да изиска информация от органите на съдебната власт за очакваното изпълнение на бюджетните им сметки до края на бюджетната година и предприетите конкретни мерки за намаляване на разходите. Въз основа на събраната информация да се изготви анализ, който да бъде докладван на комисия „Бюджет и финанси".
32. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за увеличаване на основните месечни заплати на съдиите от съда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп (вх. № 11-07-585/17.08.2009 г.) за увеличаване на максималния размер на основните месечни заплати на Цонка Миткова - председател на Районен съд гр. Пирдоп, на Ивайло Иванов и на Симеон Гюров - съдии в Районен съд гр. Пирдоп, поради липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2009 г. и с оглед натовареността на съдиите от съда.
34. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА следните изменения и допълнения на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране в органите на съдебната власт, утвърдени с решение на ВСС по протокол № 23 от 04.07.2007 г.:
1. В чл. 2 след думите „чрез изплащане на суми за допълнително материално стимулиране" се добавя „след решение на ВСС".
2. В чл. 7, ал. 1 думите „за премиране" се заменят с „по чл. 3".
3. В чл. 7, ал. 1 се заличава т. 7.
4. В чл. 9, ал. 1 след думите „по § 01-00 „Заплати..." се добавя „след решение на ВСС".
5. В § 1 от Допълнителни и заключителни разпоредби думите „в т.ч. и отпуск по болест" се заличават.
35. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Варна за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Варна.
35.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
36. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Балчик за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Балчик.
36.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
37. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Търговище за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Търговище.
37.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.

КОМИСИЯ ПРАВНИ ВЪПРОСИ

38. /ОТТЕГЛЕНА/
39. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, изпратен от Министъра на правосъдието за съгласуване на основание чл. 58, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава положително становище по Проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, изпратен от Министъра на правосъдието за съгласуване на основание чл. 58, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
40. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие, изпратен от Министъра на правосъдието за съгласуване на основание чл. 58, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава положително становище по Проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие, изпратен от Министъра на правосъдието за съгласуване на основание чл. 58, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
41. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността, изпратено от Министъра на правосъдието за съгласуване на основание чл. 58, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по Проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността.
42. ОТНОСНО: Предложение за упълномощаване на Ана Димитрова Топалова - Панова - старши експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна" да представлява Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната и изпълнителната власт.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Ана Димитрова Топалова - Панова - старши експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна" да представлява Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната и изпълнителната власт.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

43. ОТНОСНО: Изменение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол №32/29.07.2009 г. относно командироване на представители на съдебната власт за участие в 28-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. ИЗМЕНЯ решение на Висшия съдебен съвет по Протокол №32/29.07.2009 г. и командирова за участие в 28-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Брюксел, за периода 15-17 септември 2009 г., вместо за периода 16-18 септември 2009 г., поради промяна на датата на провеждане на срещата, следните лица:
- Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет;
- Цони Цонев - член на Висшия съдебен съвет и
- Вероника Николова - съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ДОПЪЛВА решение по протокол № 32/22.07.2009 г., във връзка с назначаване на Симеон Стефанов Стойчев за административен ръководител на Районен съд гр. Самоков с израза: "ВЪЗЛАГА на Симеон Стефанов Стойчев ДА ДОВЪРШИ НОХД № 283/2007 г. по описа на Районен съд гр. Пирдоп".
2. Оставя без уважение молбата на Христина Янева Костадинова - Чолакова - освободена с решение № 683/19.08.2009 г. на Министерски съвет от заеманата длъжност "областен управител" на област Сливен, за възстановяване на основание чл. 195, ал. 2 от ЗСВ на длъжност "съдия" в Районен съд гр. Сливен.
Мотиви: Заеманата от Христина Янева Костадинова - Чолакова длъжност "областен управител" на гр. Сливен не попада в кръга на длъжностите посочени в чл.195, ал. 1, т.1 и чл.195, ал.2 от ЗСВ, след чието преустановяване възниква правото на възстановяване на заеманата преди това длъжност в органите на съдебната власт.
3. На основание чл. 231 от ЗСВ ВЪЗСТАНОВЯВА Мария Михайлова Михайлова на длъжността "следовател" в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 10.09.2009 г.
3.1. На основание чл. 165, ал.1, т. 2 ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Мария Михайлова Михайлова от длъжността "следовател" в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 11.09.2009 г.
4. Констатира прекратяване на трудовото правоотношение с Юлия Георгиева Георгиева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - гр. Враца, поради настъпила на 23.07.2009 г.смърт.
5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Военно апелативен съд с 1 /една/ щатна бройка "заместник на административния ръководител" на Военно апелативен съд.
5.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Военен съд - гр. Пловдив с 1 /една/ щатна бройка "заместник на административния ръководител" на Военен съд - гр. Пловдив.

/Закриване на заседанието - 12,00 ч/

Публикуван на:
14.09.2009 г.