Печат (www.vss.justice.bg) *** ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ***

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 29 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Божидар Сукнаров
ОТСЪСТВАТ: проф.д-р Анелия Мингова, Костадинка Наумова и Пенка Маринова

/Откриване на заседанието – 9, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

 

І ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 18.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение за обявяване на конкурси за първоначално назначаване в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение за обявяване на конкурси за повишаване в длъжност или преместване на незаети щатни бройки в специализираните органи на съдебната власт.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2011 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по предложенията на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2011 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси
5. Проект на решение относно искане на Прокуратура на РБ за кандидатстване и участие в проект по фонд “Сигурност” по Българо-швейцарска програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси
6. Проект на решение по доклад от директора на дирекция Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Мадан за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. .
Внася: Комисия “Бюджет и финанси
7. Проект на решение по доклад от директора на дирекция Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Червен бряг за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. .
Внася: Комисия “Бюджет и финанси
8. Проект на решения по искания на административни ръководители за увеличаване щатна численост с щатни бройки за съдебни служители.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
9. Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в “Международен симпозиум за реформите в турската съдебна система, Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция от миналото до настоящето и съпоставяне с европейското прилагане”, 25 - 26 октомври 2011 г. в гр. Истанбул, Турция.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
11. Упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Обявяване на свободна щатна длъжност за избор на „административен ръководител-председател” на Апелативен специализиран наказателен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд
Кандидати:
- Асен Бойчев Христов – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 27/28.07.2011 г.- комплексна оценка „много добра”/
- Георги Василев Ушев – зам.-административен ръководител на Софийски районен съд, командирован в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 51/10.12.2009 г., - комплексна оценка „много добра”/
- Десислав Светославов Любомиров – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 50/04.12.2009 г., - комплексна оценка „много добра”/
- Румяна Господинова Илиева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 39/28.10.2010 г., - комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Избира комисия по провеждане на избора: Димитър Фикиин, Елена Митова и Иван Колев.
1.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд, в който вземат участие кандидатите: Асен Бойчев Христов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Георги Василев Ушев – зам.-административен ръководител на Софийски районен съд, командирован в Софийски градски съд, Десислав Светославов Любомиров – съдия в Софийски градски съд и Румяна Господинова Илиева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен.
1.3. След проведения явен избор с поименни бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 0 /нула/ гласа за Асен Бойчев Христов, 5/пет/ гласа „за” за Георги Василев Ушев, 1/един/ глас „за” за Десислав Светославов Любомиров, 10/десет/ гласа „за” за Румяна Господинова Илиева, 6 /шест/ недействителни бюлетини и СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между кандидатите Георги Василев Ушев и Румяна Господинова Илиева, и при полученият резултат: с 5/пет/ гласа „за” за Георги Василев Ушев, 12 /дванадесет/ гласа „за” за Румяна Господинова Илиева и 5 недействителни бюлетини НЕ ИЗБИРА „административен ръководител-председател” на Апелативен специализиран наказателен съд.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Петя Тошкова Стоянова – съдия в Софийски районен съд комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Радина Емилова Карамфилова - Десподска – съдия в Софийски районен съд комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Калоян Симеонов Петров – съдия в Районен съд гр. Ивайловград комплексна оценка "ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ (изм.) във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора комплексна оценка "МНОГО ДОБРА ".
5.1. На основание чл. 234 от ЗСВ, ПОВИШАВА Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора с ранг “съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Христо Петров Попов - съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица.
6.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Христо Петров Попов - съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица комплексна оценка "ДОБРА".

ПРОКУРАТУРИ

7. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Асен Иванов Даскалов - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен комплексна оценка "ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Виолета Григорова Николова - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен комплексна оценка "ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Христо Минков Христов – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч комплексна оценка "ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Гергана Петрова Колева - прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Бонка Венкова Василева - прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали комплексна оценка "ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Малина Боянова Митова - Веселинчева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" И ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Валерий Николаев Панайотов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
13.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Валерий Николаев Панайотов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка "ДОБРА ".
14. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Пламен Драганов Пейчев - прокурор в Районна прокуратура гр. Трън.
14.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Пламен Драганов Пейчев - прокурор в Районна прокуратура гр. Трън комплексна оценка "ДОБРА ".
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ (изм.) във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), ОПРЕДЕЛЯ на Надежда Иванова Шутова - прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич комплексна оценка "МНОГО ДОБРА ".
15.1. На основание чл. 234 от ЗСВ, ПОВИШАВА Надежда Иванова Шутова - прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

16. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2011 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

17. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, както следва:
1. Административен съд гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”
2. Административен съд гр. Бургас – 1 щ.бр. за „системен администратор”
3. Окръжен съд гр. Пазарджик – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
4. Районен съд гр. Добрич – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 68
5. Районен съд гр. Тервел – 1 щ.бр. за „призовкар”
6. Районен съд гр. Нови пазар – 1 щ.бр. за „съдебен помощник”
7. Окръжен съд гр. Плевен – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в Административен съд гр. Велико Търново.
17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „системен администратор” в Административен съд гр. Бургас.
17.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Пазарджик.
17.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68 на КТ в Районен съд гр. Добрич.
17.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Тервел.
17.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” в Районен съд гр. Нови пазар.
17.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в Окръжен съд гр. Плевен.
18. ОТТЕГЛЕНА.

КОНКУРСИ

19. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани в конкурса за съдии в Апелативния специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Бориславова Врачева - прокурор в Софийска окръжна прокуратура в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.2. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Веселина Петкова Вълева - съдия в Софийски градски съд в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.3. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Драгомир Асенов Кояджиков - съдия в Софийски районен съд в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.4. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Нели Петкова Сигридова - прокурор в ОП София в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.5. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Венелин Бориславов Иванов - съдия в СРС в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.6. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Румяна Господинова Илиева - съдия в ОС Сливен в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.7. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Василева Петкова - прокурор в ОП - Пловдив в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.8. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Димчо Димитров Георгиев - прокурор в ОП Смолян, командирован в АП София в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.9. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Красимира Христова Райчева - прокурор в РП Пловдив в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
19.10. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Аделина Иванова Каменова - съдия в РС Враца в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
19.11. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Десислав Светославов Любомиров - съдия в СГС в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
19.12. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Мая Петрова Йорданова - съдия във ВС Сливен в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
19.13. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Илиана Вескова Димова - съдия в РС Дупница в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
19.14. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Станимир Борисов Миров - съдия в СРС в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
19.15. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Асен Бойчев Христов - прокурор в СРП в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
19.16. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Христо Йорданов Христов - съдия в Административен съд - Ямбол в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
19.17. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Иво Николаев Петров - съдия в РС Ботевград, командирован в СРС в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.
20. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани в конкурса за съдии в Специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Стоян Людмилов Тонев - съдия в РС Пловдив в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
20.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Иво Николаев Петров - съдия в РС Ботевград, командирован в СРС в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд.
20.3. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПРЕМЕСТВА Мая Петрова Йорданова - съдия във ВС Сливен в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд.
20.4. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Илиана Вескова Димова - съдия в РС Дупница в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд.
20.5. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Красимира Христова Райчева - прокурор в РП Пловдив в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд.
20.6. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Пламен Янев Панайотов - прокурор в СРП в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд.
20.7. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Аделина Иванова Каменова - съдия в РС Враца в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд.
20.8. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Красимир Маринов Димитров - съдия в РС Плевен в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд.
20.9. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПРЕМЕСТВА Мирослав Веселинов Ангелов - прокурор във ВОП София в длъжност "съдия" в Специализиран наказателен съд.

ВСС задължава назначените магистрати в специализираните съдилища да довършат започнатите с тяхно участие дела.
21. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани в конкурса за прокурор в Апелативната специализирана прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Галя Тодорова Гугушева - прокурор в Окръжна прокуратура София в длъжност "прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.2. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Иванов Марков - прокурор в Окръжна прокуратура София в длъжност "прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.3. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Господинова Нейкова - прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност "прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.4. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Аксиния Леон Матосян - прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност "прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.5. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Светлана Димитрова Фотева - прокурор в Окръжна прокуратура Перник в длъжност "прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.6. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Стоянова Пашалиева - прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност "прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.7. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Борислава Александрова Стоянова - прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност "прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
На основание чл. 193, ал. 3 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА ГЛАСУВАНЕТО, поради попълване на местата за длъжност "прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура.
22. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани в конкурса за "прокурор" в Специализираната прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Емил Цветанов Галипонов - прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
22.2. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Андрей Митков Андреев - прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
22.3. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Борисов Евгениев - прокурор в Районна прокуратура Велико Търново в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
22.4. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимира Христова Райчева - прокурор в Районна прокуратура Пловдив в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
22.5. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Александър Константинов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура Варна в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
22.6. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Иванова Попова - административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура Сливница в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
22.7. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Николай Димитров Димитров - зам. районен прокурор на Районна прокуратура Сливен в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура.
22.8. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура.
22.9. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПРЕМЕСТВА Мирослав Веселинов Ангелов - прокурор във ВОП София в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура.
22.10. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Георги Любенов Мирчев - прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура.
22.11. На основание чл. 160 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Милен Иванов Глушков - прокурор в Районна прокуратура Нови Пазар в длъжност "прокурор" в Специализираната прокуратура.
23. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани в конкурса за следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1.НЕ ПРЕМЕСТВА Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. София, на длъжността „следовател” в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
23.2. НЕ ПРЕМЕСТВА Силвия Борисова Русева – следовател в СлО СГП, на длъжността „следовател” в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
23.3. НЕ ПРЕМЕСТВА Николай Иванов Николов –следовател в СлО ОП Враца – гр. София, на длъжността „следовател” в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурси за първоначално назначаване в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 1 / една / щатна бройка “ПРОКУРОР” във Върховна касационна прокуратура, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ
1.1.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.1.2. Писменият изпит ще се проведе на 16.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
1.1.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.1.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.1.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.1.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
1.2. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 1 / една / щатна бройка “ПРОКУРОР” във Върховна административна прокуратура, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ
1.2.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.2.2. Писменият изпит ще се проведе на 17.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
1.2.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.2.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.2.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.2.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник и да се публикува в един централен всекидневник и на страницата на ВСС в интернет.
1.3. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 2 / две / щатни бройки “ПРОКУРОР” в апелативните прокуратури, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ, както следва:
Апелативна прокуратура Велико Търново – 1 бр.
Апелативна прокуратура София – 1 бр.
1.3.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.3.2. Писменият изпит ще се проведе на 18.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
1.3.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.3.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.3.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.3.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник и да се публикува в един централен всекидневник и на страницата на ВСС в интернет.
1.4. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 20 / двадесет / щатни бройки “ПРОКУРОР” в окръжните прокуратури, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ, както следва:
Окръжна прокуратура Благоевград – 2 бр.
Окръжна прокуратура Бургас – 1 бр.
Окръжна прокуратура Варна – 1 бр.
Окръжна прокуратура Враца – 1 бр.
Окръжна прокуратура Велико Търново – 2 бр.
Окръжна прокуратура Добрич – 2 бр.
Окръжна прокуратура Монтана – 1 бр.
Окръжна прокуратура Пловдив – 1 бр.
Окръжна прокуратура Пазарджик – 1 бр.
Окръжна прокуратура Стара Загора – 1 бр.
Окръжна прокуратура Хасково – 1 бр.
Окръжна прокуратура Кърджали – 1 бр.
Окръжна прокуратура Шумен – 1 бр.
Софийска градска прокуратура – 4 бр.
1.4.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната в1.
4.2. Писменият изпит ще се проведе на 21.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14 и в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
1.4.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.4.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.4.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.4.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
1.5. На основание чл. 180, ал. 1 и съгласно чл. 191, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 33 / тридесет и три / щатни бройки “ПРОКУРОР” в районните прокуратури, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 и чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, както следва:
Районна прокуратура Благоевград – 1 бр.
Районна прокуратура Петрич – 1 бр.
Районна прокуратура Видин – 1 бр.
Районна прокуратура Белоградчик – 1 бр.
Районна прокуратура Оряхово – 1 бр.
Районна прокуратура Козлодуй – 1 бр.
Районна прокуратура Лом – 2 бр.
Районна прокуратура София – 1 бр.
Районна прокуратура Пловдив – 1 бр.
Районна прокуратура Карлово – 1 бр.
Районна прокуратура Пазарджик – 1 бр.
Районна прокуратура Пещера – 1 бр.
Районна прокуратура Казанлък – 1 бр.
Районна прокуратура Раднево – 1 бр.
Районна прокуратура Чирпан – 1 бр.
Районна прокуратура Харманли – 1 бр.
Районна прокуратура Свиленград – 1 бр.
Районна прокуратура Димитровград – 1 бр.
Районна прокуратура Момчилград – 1 бр.
Районна прокуратура Смолян – 1 бр.
Районна прокуратура Кнежа – 1 бр.
Районна прокуратура Троян – 1 бр.
Районна прокуратура Варна – 1 бр.
Районна прокуратура Девня – 1 бр.
Районна прокуратура Добрич – 1 бр.
Районна прокуратура Шумен – 1 бр.
Районна прокуратура Велики Преслав – 1 бр.
Районна прокуратура Нови Пазар – 1 бр.
Районна прокуратура Разград – 1 бр.
Районна прокуратура Бургас – 1 бр.
Районна прокуратура Ямбол – 1 бр.
Районна прокуратура Елхово – 1 бр.
1.5.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.5.2. Писменият изпит ще се проведе на 22.11.011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14 и в сградата на ВСС на ул.”Екзарх Йосиф” № 12.
1.5.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.5.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.5.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.5.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
1.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 2 /две/ щатни бройки “съдия” във Върховен касационен съд, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ, от които :
- за Гражданска колегия – 1 /една/ щатна бройка
- за Наказателна колегия – 1 /една/ щатна бройка
1.6.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.6.2. Писменият изпит ще се проведе на 23.11.2011г. от 8:30 ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14 за Гражданска колегия и на 23.11.2011 г. от 14,30 ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14 за Наказателна колегия..
1.6.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.6.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.6.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.6.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
1.7. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 1 / една / щатна бройка “СЪДИЯ” във Върховен административен съд, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ
1.7.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.7.2. Писменият изпит ще се проведе на 24.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
1.7.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.7.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.7.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.7.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
1.8. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 2 / две / щатни бройки “СЪДИЯ” в апелативните съдилища, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ, както следва:
Апелативен съд София – 1 бр.
Апелативен съд Пловдив – 1 бр.
1.8.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.8.2. Писменият изпит ще се проведе на 25.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
1.8.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.8.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.8.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.8.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
1.9. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 2 / две / щатни бройки “СЪДИЯ” в административните съдилища, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ, както следва:
Административен съд София град – 2 бр.
1.9.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.9.2. Писменият изпит ще се проведе на 28.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
1.9.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.9.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.9.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.9.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
1.10. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 9 / девет / щатни бройки “СЪДИЯ” в окръжните съдилища, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ, както следва:
Окръжен съд Варна – 1 бр.
Окръжен съд Видин – 1 бр.
Окръжен съд Враца – 1 бр.
Окръжен съд Габрово – 1 бр.
Окръжен съд Пазарджик – 1 бр.
Окръжен съд Сливен – 1 бр.
Софийски градски съд – 2 бр.
Софийски окръжен съд – 1 бр.
1.10.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.10.2. Писменият изпит ще се проведе на 29.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14 и в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
1.10.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.10.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.10.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.10.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
1.11. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване на 7 / седем / щатни бройки “СЪДИЯ” в районните съдилища, съобразно решение на ВСС от 16 юни 2011 г. за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 от ЗСВ, както следва:
Софийски районен съд – 1 бр.
Районен съд Пирдоп – 1 бр.
Районен съд Своге – 1 бр.
Районен съд Оряхово – 1 бр.
Районен съд Карлово – 1 бр.
Районен съд Тутракан – 1 бр.
Районен съд Стара Загора – 1 бр.
1.11.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
1.11.2. Писменият изпит ще се проведе на 30.11.2011г. от 9:00ч. в сградата на НИП на ул. „Екзарх Йосиф” № 14 и в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
1.11.3. Устният изпит да се проведе по график на места, определени от конкурсната комисия.
1.11.4. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/27.04.2011 г. на ВСС за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г., се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, лично или от надлежно упълномощен негов представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
1.11.5. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
1.11.6. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ решението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в един централен всекидневник и на интернет-страницата на ВСС.
2. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурси за повишаване в длъжност или преместване на незаети щатни бройки в специализираните органи на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на незаета 1 /една/ щатна бройка „съдия” в Апелативния специализиран наказателен съд.
2.2. На основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на незаета 8 /осем/ щатни бройки „съдия” в Специализирания наказателен съд.
2.3. На основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на незаета 5 /пет/ щатни бройки „прокурор” в Специализираната прокуратура.
2.4. На основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване на незаета 9 /девет// щатни бройки „следовател” в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
2.5. На основание чл. 26, ал. 1 от НАРЕДБА № 2 от 27.04.2011 г. за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в ДВ бр.35/03.05.2011 г. в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявите в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС на ул. Екзарх Йосиф № 12 заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право"; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
2.6. Конкурсите да се проведат чрез събеседване по практически въпроси свързани с прилагането на законите.
2.7. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсните комисии след тяхното конституиране и да се публикуват в Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
2.8. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
2.9. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет и в един централен всекидневник.
3. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2011 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2011 г.
5.ОТНОСНО: Искане от Прокуратура на Република България за кандидатстване и участие в проект по фонд „Сигурност” по Българо – швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Прокуратура на Република България да кандидатства и участва с проект в изпълнението на тематичен фонд „Сигурност” по Българо – швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС, като изпълнението на проекта се извърши в рамките на бюджетната сметка на прокуратурата.
6. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Мадан за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд – гр. Мадан.
6.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд – гр. Мадан за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
7. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Червен бряг за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд – гр. Червен бряг.
7.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад и приема за сведение информацията за изпълнението на част от препоръките.
8. ОТНОСНО: Проект на решения по искания на административни ръководители за увеличаване щатна численост с щатни бройки за съдебни служители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Видин с 1 /една/ щ.бр. за „призовкар”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
8.2.ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Софийски градски съд с 8 /осем/ щ.бр. за съдебни служители.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
8.3. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Софийски градски съд с 5 /пет/ щ.бр. за длъжността „съдебен помощник”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
8.4. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Плевен с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
8.5. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Враца с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в “Международен симпозиум за реформите в турската съдебна система, Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция от миналото до настоящето и съпоставяне с европейското прилагане”, 25 - 26 октомври 2011 г. в гр. Истанбул, Турция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. КОМАНДИРОВА за участие в „Международен симпозиум за реформите в турската съдебна система, Висшият съвет на съдиите и прокурорите на Турция от миналото до настоящето и съпоставяне с европейското прилагане”, 24 - 27 октомври 2011г., гр. Истанбул, Турция :
- проф. Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет;
- г-н Георги Шопов – член на Висшия съдебен съвет;
- г-жа Славка Каменова – Главен секретар на Висшия съдебен съвет;
- г-жа Гергана Алякова – преводач.
9.5. Възлага на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да командирова Латинка Светозарова - директор на Дирекция “Връзки с обществеността и протокол”.
11.ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова полица „злополука” на общо 14 487,00 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, членове на ВСС, служители на НИП и инспектори, експерти и служители в Инспектората към ВСС” по реда на ЗОП, както и да сключи договор с избрания изпълнител за срок от 3 (три) години или да прекрати процедурата.
12. ОБЯВЯВАНЕ на свободна щатна длъжност за избор на „административен ръководител-председател” на Апелативен специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. На основание чл. 194а от Закона за съдебната власт ВСС ОБЯВЯВА свободна длъжност за “административен ръководител – председател” на Апелативен специализиран наказателен съд.
2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС, гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12, заявление (по образец – чл. 36, ал. 1 от Наредба № 2/27.04.2011 г.), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат и документите по чл. 181, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

/Закриване на заседанието – 12, 30 ч/

Публикуван на:
30.09.2011 г.