Печат (www.vss.justice.bg) *** ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ***

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ
на кандидатите в конкурса за длъжонстта "СЪДИЯ"
във ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - търговска колегия

Вх.№ Име, презиме и фамилия Обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества Длъжност
17 6 Бонка Иванова Йонкова 6,00 съдия АС София
17 3 Боян Кирилов Балевски 6,00 съдия СГС
17 11 Жаклин Димитрова Петрова-Комитова 5,45 съдия СГС
17 4 Геника Атанасова Михайлова 5,20 съдия СГС
17 5 Светлин Велков Михайлов 4,85 съдия СГС
17 7 Лилия Жекова Илиева 4,50 съдия СГС
17 8 Светла Веселинова Чорбаджиева 4,40 съдия АС София
17 9 Цветко Аспарухов Лазаров 4,00 съдия АС София
17 1 Драгомир Йорданов Драгнев 3,80 съдия СГС

КОМИСИЯ
Председател:
Любка Илиева
Членове:
Татяна Върбанова
Росица Ковачева
Лидия Иванова
Мария Славчева