Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРИНЦИПНИ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ВЪВ ВРЪЗКА С КАДРОВАТА ДЕЙНОСТ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСИТЕ

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с указания относно попълване на данните в служебна бележка (обр. 20) за целите на конкурсите за повишаване и преместване в ОСВ.

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1  от ЗСВ

ПРИНЦИПНИ РЕШЕНИЯ на Съдийската колегия на ВСС относно определяне на изпълняващи функциите на административни ръководители в органите на съдебна власт.

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС относно предпоставките за разкриване на длъжност "заместник на административния ръководител - заместник - председател" на съд.

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с приложението на разпоредбите на чл. 28, чл. 50 и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ 

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с приложението на чл. 227, ал. 8 от ЗСВ и приложението по аналогия на чл. 166, ал. 2 от ЗСВ при вземане на решение по реда на чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от ЗСВ.

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с чл. 169, ал. 5 от ЗСВ

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с обявяването на конкурси в органите на съдебната власт

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с критериите при извършване на подбор на младши съдии в хипотезата на чл. 243, ал. 2 от ЗСВ

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с определянето на възнаграждение на членовете на конкурсните комисии

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия за препоръките

ПРИНЦИПНИ РЕШЕНИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА ПО КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд